Regulamin

I. REGULAMIN WYNAJMU

1.    Goście zakwaterowani na pobyt w Domku zobowiązani są przestrzegać przepisów bhp i przeciwpożarowych oraz postanowień niniejszego Regulaminu.

2.    Najemca korzysta z usług na własne ryzyko. Za doznane urazy, szkody i zniszczenie przedmiotów wyposażenia i urządzeń w domku (szkody spowodowane na zdrowiu i majątku trzeciej osoby) oraz za mienie wartościowe pozostawione w Domku, Wynajmujący nie ponosi odpowiedzialności.

3.    Najemca ponosi pełną odpowiedzialność materialną za wszelkiego rodzaju uszkodzenia, zniszczenia przedmiotów wyposażenia i urządzeń technicznych Domku zaistniałych podczas pobytu, czy to z winy umyślnej lub nieumyślnej.

4.    Uwagi co do uszkodzeń i zniszczeń należy natychmiast zgłosić Właścicielowi.

 

II. ZAKWATEROWANIE I POBYT

 

1.            Doba zaczyna się o godz. 15.00 w dniu przyjazdu, a kończy się o godz. 10.00; w dniu wyjazdu.

2.            Prosimy o podanie szacowanej godziny dotarcia. W przypadku braku możliwości dotarcia na daną godzinę prosimy o kontakt telefoniczny.

3.            Parkowanie samochodów jest możliwe tylko w wyznaczonym do tego celu miejscu wskazanym przez administratora obiektu.

4.            Rezygnacja z części pobytu, późniejszy przyjazd oraz wcześniejsze opuszczenie domków, niezawinione przez właściciela obiektu, nie uprawnia do zwrotu kwoty wpłaconej za pobyt. Całkowita rezygnacja z pobytu nie uprawnia Klienta do roszczenia zwrotu wpłaconego zadatku.

5.            Większa liczba osób niż 8 może przebywać w domku wyłącznie za zgodą Wynajmującego. Każda dodatkowa osoba może zostać dokwaterowana, po wyrażeniu zgody przez właściciela oraz za dodatkową opłatą.

6.            Najemca ponosi wyłączną i całkowitą odpowiedzialność za przebywające z nią osoby (w tym dzieci). Dzieci przebywające na terenie obiektu powinny znajdować się pod stałym nadzorem osób dorosłych.

7.            Cisza nocna obowiązuje od godz. 22.00 do godz. 6.00

8.            W Domku zgodnie z ustawą z dnia 8 kwietnia 2010 roku o zmianie ustawy o ochronie zdrowia przed następstwami używania tytoniu i wyrobów tytoniowych oraz ustawy o Państwowej Inspekcji Sanitarnej (Dz. U. Nr 81, poz. 529) – obowiązuje całkowity zakaz palenia papierosów i wyrobów tytoniowych.

9.            W przypadku złamania zakazu palenia papierosów i wyrobów tytoniowych
w Domku, Najemca zobowiązany jest do zapłacenia kary w wysokości 500 zł.

10.         Ze względu na bezpieczeństwo przeciwpożarowe zabronione jest używanie w domku: otwartego ognia (m.in. świeczek, lamp naftowych, gazowych, własnych kuchenek elektrycznych i gazowych). - przyrządów lub aparatów zasilanych energią elektryczną lub gazową nie będących wyposażeniem tych pomieszczeń i mogących wytworzyć zagrożenie pożarowe np. grzałek elektrycznych, grzejników, palników gazowych. Powyższe nie dotyczy ładowarek i zasilaczy urządzeń RTV oraz komputerowych.

11.         Przed opuszczeniem domku prosimy o wyłączenie światła oraz wszystkich urządzeń elektrycznych oraz o zamknięcie okien i drzwi z zachowaniem należytej staranności.

12.         Przedmioty stanowiące wyposażenie domku pokoju przeznaczone są wyłącznie do użytkowania wewnętrznego. Nie należy ich wynosić po za teren posesji.

           13.     Najemca zobowiązany jest do utrzymania oraz zwrotu domku w stanie, w którym nastąpiło wydanie domku na początku pobytu.

14.         Prosimy o zachowanie czystości na terenie całej posesji.

15.         W Domku nie przyjmujemy zwierząt.

16.         Śmieci i inne odpady należy segregować i składować w pojemnikach znajdujących się na zewnątrz domku.

17.         W przypadku naruszenia postanowień niniejszego regulaminu, właściciel może odmówić dalszego świadczenia usług osobie, która je narusza wraz z wszystkimi konsekwencjami bez konieczności zwrotu wniesionej wcześniej opłaty.

18.         W przypadku zauważenia jakichkolwiek nieprawidłowości prosimy o kontakt telefoniczny.

 

III. REZERWACJA I JEJ ODWOŁANIE

 

              1.            W celu sprawdzenia dostępności terminu pobytu Usługobiorca może:

    a) skorzystać z Formularza Dostępności,

    b) skontaktować się z Usługodawcą telefonicznie pod numerem: 880 260 530 lub za pośrednictwem poczty elektronicznej: tylkowka@gmail.com

    c) skontaktować się poprzez Facebooka

2.   Rezerwacja pobytu następuje po wpłacie zadatku w wysokości 40% ceny rezerwowanego pobytu.

3.   Po zaksięgowaniu zadatku na koncie bankowym Wynajmującego, wysyłany jest e-mail potwierdzający wraz ze wskazówkami dojazdu oraz zakwaterowania.

4.   Pozostałą kwotę za pobyt wraz z kaucją zabezpieczającą w wysokości 500 złotych rezerwujący wpłaca gotówką w dniu przyjazdu.

5.   Odwołanie rezerwacji: Wpłacony zadatek jest gwarantem realizacji usługi i w przypadku anulacji rezerwacji przez klienta nie podlega on zwrotowi.

6.   W przypadku uwag i zastrzeżeń dotyczących poziomu usług, funkcjonowania urządzeń i wyposażenia Domku, czystości i porządku, Gość proszony jest o poinformowanie 

o tym Wynajmującego.

7.   W przypadku braku możliwości realizacji usługi ze względu na COVID-19 (dotyczy wprowadzonego zakazu przemieszczania się) wpłacona kwota zostanie w 100 % zaliczona na poczet realizacji usługi w innym uzgodnionym terminie.

 

 

        IV. POLITYKA PRYWATNOŚCI:

Najemca wyraża zgodę na przechowywanie i przetwarzanie danych osobowych zgodnie z aktualną ustawą o ochronie danych osobowych.

 

Dziękujemy za zapoznanie się z regulaminem

 

       V. REGULAMIN KORZYSTANIA Z GORĄCEJ BALII

 

1.            Przed wejściem do Gorącej Balii należy zapoznać się z regulaminem.

2.            Chęć skorzystania z Gorącej Balii naleźy zgłosić Gospodarzowi  co najmniej 3 godziny przed, następnie należy dokonać opłaty za korzystanie z balii.

3.            W balii moźe przebywać jednocześnie nie więcej niź 6 osób.

4.             Z balii mogą korzystać osoby pełnoletnie. Osoby niepełnoletnie mogą korzystać z balii tylko i wyłącznie w towarzystwie i na odpowiedzialność dorosłego opiekuna.

5.            Z balii mogą korzystać osoby wyłącznie zdrowe oraz osoby których dolegliwości nie stanowią przeciwskazań do korzystania z zabiegów. Wynajmujący nie ponosi odpowiedzialności za skutki zdrowotne.

6.            Przed wejściem do balii należy wziąć kąpiel z użyciem mydła w celu usunięcia z wszelkich kosmetyków i zanieczyszczeń.

7.            Jedno wejście do Gorącej Balii powinno trwać nie dłużej niż 10 minut. Przed kolejnym wejściem należy odpocząć 10-15 minut. Przebywanie w rozgrzanej Gorącej Balii przez dłuższy czas powoduje wzrost temperatury ciała, co może być niebezpieczne dla zdrowia.

8.            W Gorącej Balii i przy niej należy poruszać się bardzo ostrożnie, gdyż Balia i schodki mogą być śliskie.

9.            Zobowiązuje się użytkowników Gorącej Balii do przestrzegania porządku i utrzymania czystości.

10.         Na teren Gorącej Balii zabrania się:

− wchodzenia w ubraniu oraz obuwiu,

− wykonywania zabiegów kosmetycznych,

− wnoszenia jedzenia, przedmiotów szklanych, ceramicznych i ostrych przedmiotów,

− wnoszenia napojów alkoholowych,

11. Po zakończeniu seansu każdorazowo należy informować o Gospodarzy o zakończeniu seansu.

12. Korzystanie z Gorącej Balii jest równoznaczne z tym, że osoba zapoznała się i akceptuje wszystkie powyższe punkty regulaminu.I. RENTAL REGULATIONS

 

1.     The guests accommodated at the Cottage are obliged to observe safety regulations and fire safety and the provisions of these Regulations.

2.     The hirer uses the services at their own risk. The Lessor shall not be liable for injuries, damage and destruction of the equipment and devices in the cottage (damage caused to health and property of a third party) and for valuable property left at the cottage.

3.     The Lessee shall bear full financial liability for any damage, destruction of the equipment and technical devices of the House occurring during their stay, whether intentional or unintentional fault.

4.     Notices of damage or destruction must be reported to the Owner immediately.

 

II. ACCOMMODATION AND STAY

 

1.     Check-in begins at 15.00 on arrival and ends at 10.00; on the day of departure.

2.     Please provide an estimated time of arrival. If you are unable to make it to a given time, please call us.

3.     Car parking is possible only in a designated place indicated by the facility administrator.

4.     Resignation from part of the stay, later arrival and early departure from the cottages, not caused by the owner of the facility, does not entitle to reimbursement of the amount paid for the stay. The total cancellation of the stay does not entitle the Client to claim refund of the deposit paid.

5.     More than 8 people may stay in the cottage only with the consent of the Lessor. Any additional person can be accommodated, with the agreement of the owner and for an additional fee.

6.     The Tenant is solely and entirely responsible for the persons (including children) staying with her. Children staying on the premises should be under constant supervision of adults.

7.     Quiet hours are from 10 p.m. to 6 a.m

8.     In accordance with the Act of 8 April 2010 amending the Act on health protection against the consequences of tobacco and tobacco products use and the Act on the State Sanitary Inspection (Journal of Laws No. 81, item 529) - there is a complete ban on smoking cigarettes and tobacco products.

9.     In case of violation of the ban on smoking cigarettes and tobacco products in the Cottage, the Lessee shall be obliged to pay a fine in the amount of 500 PLN.

10.   For fire safety reasons, use is not permitted in the cottage:

open flames (including candles, kerosene lamps, gas lamps, own electric and gas cookers). - appliances or apparatus powered by electricity or gas which are not included in the equipment of these rooms and which may create a fire hazard, e.g. electric heaters, heaters, gas burners. The above does not apply to chargers and power supplies for consumer electronics and computer equipment.

11.   Before leaving the cottage, please turn off lights and all electrical appliances and close windows and doors with due care.

12.   The items that furnish the rooming house are intended for indoor use only. They should not be taken off the property.

13.   The Lessee is obliged to maintain and return the cottage in the condition in which it was handed over at the beginning of the stay.

14.    Please keep the entire property clean.

15.    We do not accept animals in the House.

16.   Garbage and other waste should be separated and stored in containers located outside the cottage.

17.   In case of violation of the provisions of these rules and regulations, the owner may refuse further provision of services to the person who violates them with all consequences without refund of the previously paid fee.

18.    If you notice any irregularities, please contact us by phone.

 

II.                RESERVATION AND CANCELLATION

 

1.     In order to check the availability of the date of the stay, the Client may:

a) Use the Accessibility Form,

b) contact the Service Provider by phone at: 880 260 530 or by e-mail: tylkowka@gmail.com

c) contact via Facebook

2.     Reservation of stay follows after payment of a deposit of 40% of the price of the reserved stay.

3.     After the deposit is credited to the Lessor's bank account, a confirmation e-mail is sent together with directions for travel and accommodation.

4.     The remaining amount for the stay together with a security deposit of 400 PLN must be paid in cash on arrival.

5.     Cancellation: The deposit paid is a guarantee of the service and in case of the cancellation of the reservation by the customer it is non-refundable.

6.     In case of comments and objections concerning the level of service, functioning of the facilities and equipment of the House, cleanliness and tidiness, the Guest is requested to inform the Lessor about it.

7.     If it is not possible to provide the service due to COVID-19 (relates to the introduced movement ban), the paid amount will be 100% credited for the service on another agreed date.

IV. PRIVACY POLICY:

The Tenant agrees to the storage and processing of personal data in accordance with the current Data Protection Act.

 

V. REGULATIONS FOR USING THE HOT TUB

 

1.   Before entering the Hot Tub, please read the regulations.

2.   The desire to use the Hot Tub must be reported to the Host at least 3 hours in advance, and then the fee for using the Hot Tub must be paid.

3.   No more than 6 people can stay in the hot tub at the same time.

4.   The hot tub can be used by adults. Minors may use from the tub only in the company and under the responsibility of an adult guardian.

5.   Only healthy people and people whose ailments do not constitute contraindications to using the treatments can use the hot tub. The landlord is not responsible for any health effects.

6.   Before entering the hot tub, take a bath with soap to remove any cosmetics and impurities.

7.   One entry to the Hot Tub should take no longer than 10 minutes. Before the next ascent, you should rest for 10-15 minutes. Staying in a heated Hot Tub for a long time causes an increase in body temperature, which may be dangerous to health.

8.   Move very carefully in and around the Hot Tub, as the Hot Tub and the steps may be slippery.

9.   Users of the Hot Tub are obliged to observe order and maintain cleanliness.

10. The following are prohibited in the Hot Tub:

− entering wearing clothes and shoes,

− performing cosmetic treatments,

− bringing in food, glass, ceramics, and sharp objects,

− bringing in alcoholic beverages,

11. After each session, the Hosts must be informed about the end of the session.

12. Using the Hot Tub is tantamount to the fact that the person has read and accepts all the above points of the regulations.

 

Thank you for reading the rules